Autoimmuunziekten diagnostiek (ANA, anti-dsDNA) (2023)

Bij systemische autoimmuunziekten kunnen auto-antistoffen voorkomen gericht tegen onderdelen van de celkern (anti nuclear antibodies, ANA), of het cytoplasma. Sommige daarvan, zoals anti-dsDNA (anti-dubbelstrengs DNA), zijn sterk geassocieerd met een bepaalde auto-immuunziekte (zoals SLE in geval van ds-DNA). Een subgroep van de anti-nucleaire factoren wordtENA (extraheerbare nucleaire antigenen) genoemd: SSA/Ro, SSB/La, RNP, Sm, Scl-70, en Jo1. Ook kunnen er antistoffen zijn tegenhistonen, centromeren,fosfolipiden (anticardiolipine), IgG (reumafactor), gecitrulineerde eiwitten zoals filaggrine, fibrine en vimentine (anti-CCP) of enzymen uit leukocyten (de ANCA's proteinase-3 en myeloperoxidase). SES-ANA (Stratified Epithelium Specific-ANA) zijn gericht tegen een 70 kDa molecuul dat alleen voorkomt op plaveiselcelepitheel en in de standaard ANA test gemist wordt. Het komt voor bij chronisch ulceratieve stomatitis en erosieve lichen planus. Er zijn verschillende methoden om ANA te bepalen (ELISA: enzyme-linked immuno sorbent assay, IFT:immunofluorescentie test, CIE: counterimmuno-elektroforese, ID: immunodiffusie, IBT: immunoblotting, RIA: radioimmunoassay). Een positieve ANA alleen, zonder specifieke klachten, is onvoldoende om de diagnose bindweefselziekte te stellen. ANA's in lage titer kunnen voorkomen bij gezonden (vooral vrouwen), bij zwangerschap, medicamenteus geïnduceerd (vaak ook anti-histon antilichamen), na infectieziekten en bij ziekten met groot celverval.

In de meeste laboratoria hoeft men anti-dsDNA of ENA niet apart aan te vragen omdat ANA cascade onderzoek wordt aangeboden: eerst wordt gekeken of er ANA's zijn, zijn die er dan wordt automatisch verder uitgesplitst naar antistoffen tegen dsDNA, extraheerbare nucleaire antigenen (ENA), histonen, centromeren, en andere cellulaire componenten. Niet inbegrepen in dat pakket (die moeten dus wel apart worden aangevraagd) zijn antistoffen tegen tegenfosfolipiden (anti-cardiolipine (aCL)), lupus anticoagulans (LAC), anti-beta2-glycoproteïne (IgG en IgM), ANCA's,SES-ANA, reumafactor IgG en anti-CCP.

Autoantistoffen en autoantigenen bij systemische auto-immuunziekten:
AutoantistofAutoantigeen (-genen)
Anti-nucleosoom
Nucleosoom
Anti-dsDNADubbelstrengs-DNA
Anti-histonHistoneiwitten
Anti-centromeerCentromeereiwitten (CENP-A, B, C, D)
Anti-SmDiverse eiwitcomponenten van snRNP
(small nuclear ribonucleoprotein partikels)
Anti-U1RNPEiwitten van het U1-ribonucleoproteïnepartikel
Anti-Ro/SS-AEiwitten (waaronder een 60-kD- en 52-kD-polypeptide) van scRNP
(small cytoplasmic ribonucleoprotein partikel)
Anti-La/SS-BHelicase
Anti-Jo1Histidyl-transfer-RNA-synthetase
Anti-PL-12Alanyl- transfer-RNA-synthetase
Anti-PL-7Threonyl-transfer-RNA-synthetase
Anti-rRNPRibosomale antigenen (fosfoproteinen)
Anti-KuDNA-helicase
Anti-Scl70Topo-isomerase I
Anti-PCNAProliferating cell nuclear antigen Cycline A
Anti-cardiolipineCardiolipine
ANCACytoplasmatische eiwitten uit de neutrofiele granulocyt
waaronder proteinase-3 en myeloperoxidase
ReumafactorenIgG
Anti-CCPGecitrulineerde eiwitten (zoals filaggrine, fibrine en vimentine)

Voor een overzichtsartikel over serologie bij auto-immuunziekten zie:
Hooijkaas H, Smeenk R, Gmelig Meyling F. Systemische auto-immuunziekten: passende serologische diagnostiek. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2006;31:257-268.

Welke test bij welke ziekte:
Antistof:Ziekte:Freq:Specifiteit:Opmerkingen:
Anti-DNASLE+++Zeer specifiek, diagnostischIgG-titer geassocieerd met ziekteactiviteit binnen individu.
Hoog-avide antistoffen geassocieerd met ernstig ziekteverloop.
Anti-SS-ASjögren+++52 kD SS-A > 60 kD SS-AAnti-52 kD SS-A geassocieerd met congenitaal hartblok en neonatale lupus.
SCLE+++Redelijk specifiek
SLE++60 kD SS-A > 52 kD SS-AGeassocieerd met fotosensitiviteit en afwezigheid van nierafwijkingen.
Anti-SS-BSjögren+++Zeer specifiekSoms voorafgaand aan sicca symptomen.
Anti-(U1)RNPMCTD++++Zeer specifiek bij hoge titer, diagnostischVaak is anti-RNP positief ten gevolge van anti-Sm.
Anti-SmSLE+Zeer specifiek, diagnostisch
Anti-Scl70Sclerodermie+Zeer specifiekZelden bij gelokaliseerde sclerodermie (morphea).
Frequent bij systemische sclerodermie, vooral met longcomplicatie.
Anti-centromerenSclerodermie+Zeer specifiek, m.n. voor CREST, diagnostischKomt amper voor bij gelokaliseerde sclerodermie (morphea).
Anti-Jo-1Dermato- /
polymyositis
+Zeer specifiek, diagnostischGeassocieerd met hoge frequentie interstitiële longziekte.
RFRA+++Matig specifiek, diagnostischTiter matig geassocieerd met ziekteactiviteit.
Hoge titers geassocieerd met extra-articulaire aandoeningen.
anti-
CCP
RA++Zeer specifiekGeassocieerd met ernstig ziekteverloop in RF negatieve patiënten.
cANCAM. Wegener++Specifiek indien gericht tegen PR3Titer anti-PR3 geassocieerd met ziekteactiviteit binnen een individu.
pANCASystemische vasculitis
kleinere vaten
++Specifiek indien gericht tegen MPOAnti-MPO matig geassocieerd met ziekteactiviteit.
pANCA komen tevens voor bij IBD, RA, en chronische infecties.
aCL/ß2GPIAPS+++M.n. specifiek indien IgG, en hoge titer, diagnostischIgG of IgM bij herhaling positief met 6 wk interval.
SLE+M.n. IgG geassocieerd met hypercoagulabiliteit.

Bron: NTVD, 2001

Autoantistof panels die nuttig zijn om te bepalen bij verdenking op auto-immuunziekten:
Ziekte:Antistoffen:
SLEdsDNA, Sm, nRNP, rRNP, PCNA
SjögrenSS-A/Ro52, SS-A/Ro60, SS-B/La
SclerodermieTopoisomerase I (Scl-70), RNA polymerase I/III, U3 RNP (fibrillarine), Th (To) RNAse P, RNP, centromeren
polymyositis / dermatomyositisJo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, SRP, Mi2
reumatoïde artritisCCP
MCTDkernantigenen, nRNP
Percentage positieve uitslagen van antistofbepalingen in sera van diverse patiënten en gezonde personen:
Ziekte:ANAanti-
dsDNA
anti-
centromeer
anti-
histonen
anti-
Scl-70
anti-
nRNP
anti-
Sm
anti-
SS-A
anti-
SS-B
anti-
Jo-1
reuma
factor
anti-
CCP
SLE>9965020-700-4352035150250
primair Sjögren syndroom65004015070500400
secundair Sjögren syndroom300000001580
systemische sclerodermie30230440-702013350
limited sclerodermie (CREST)700779-132-903172
Mixed Connective Tissue Disease100250010045000
polymyositis en dermatomyositis20000150309-112500
reumatoïde artritis25000154108080
gezonde personen400000000

Reumatoïde artritis (RA)
Bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) zijn in een groot aantal gevallen zogenaamde reumafactoren (Rf-en) aantoonbaar. Dit zijn antistoffen die gericht zijn tegen IgG. De in het serum van deze patiënten voorkomende reuma-factoren zijn voornamelijk van de IgM-klasse. Reumafactoren van de IgG-klasse kunnen soms ook voorkomen. Bij uitgebreid onderzoek van serum van een grote groep patiënten met RA is gebleken, dat indien IgG-Rf-en aantoonbaar waren, dit bijna altijd gepaard ging met de aanwezigheid van IgM-Rf-en. Slechts zeer sporadisch werden IgG-Rf-en gevonden bij afwezigheid van IgM-Rf-en. Tevens bleek de frequentie van voorkomen van IgG-Rf-en bij patiënten met RA gelijk te zijn aan de frequentie die gevonden werd in een groep gezonde personen. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat het bepalen van IgG-Rf-en geen winst oplevert voor de serologische diagnostiek van RA. Wel is het zinnig om bij patiënten die men verdenkt van RA, anti-CCP te bepalen. Dit zijn antistoffen gericht tegen profilaggrine, dat aanwezig is in keratohyaliene bolletjes die voorkomen in het cytoplasma van normale menselijke wangslijmvliescellen. Zij zijn bij ongeveer 70% van de patiënten met RA aantoonbaar. Het is de meest specifieke test in de serologische diagnostiek van RA. Bij ongeveer 10% van de patiënten met RA blijkt anti-CCP als enige serologische parameter aantoonbaar te zijn. Met name bij deze patiënten kan de aanwezigheid van anti-CCP een aanwijzing zijn voor een ernstig ziektebeloop. Rf-en kunnen ook worden gevonden bij andere autoimmuunziekten, bij subacute bacteriële endocarditis en infecties als lepra, tuberculose etc. Vaak zijn in het serum van patiënten met RA circulerende immuuncomplexen aan te tonen. Ook verder complement-onderzoek kan bij deze patiënten nuttig zijn.

Systemische lupus erythematosus (SLE)
Bij vrijwel alle patiënten met SLE zijn in het serum antistoffen tegen kernbestanddelen aantoonbaar, de zogenaamde anti-nucleaire antistoffen (ANA) of anti-nucleaire factoren (ANF). ANA vormen een heterogene groep van antistoffen die gericht kunnen zijn tegen verschillende in de celkern voorkomende antigenen. Ze zijn niet specifiek voor SLE, daar ze ook nog al eens worden gevonden bij andere autoimmuun-ziekten en bij gezonde personen op oudere leeftijd. Deze ANA worden bepaald met behulp van de immunofluorescentie techniek (IFT). De meest specifieke test voor de diagnostiek van SLE is de bepaling van antistoffen tegen dubbelstrengs(ds)-DNA (anti-dsDNA). De hoogte van de antistoftiter gaat in het algemeen lang niet altijd samen met de ernst of de activiteit van de ziekte. Bij de individuele patiënt is het verloop van de anti-dsDNA titer wel gecorreleerd met klinische symptomen. De anti-dsDNA titer kan geruime tijd voor het ontstaan van een exacerbatie stijgen en plotseling snel dalen als de klinische verschijnselen manifest worden. Het vervolgen van de anti-dsDNA titer in de tijd kan dus een prognostische waarde hebben, zodat men in een vroeg stadium een exacerbatie kan herkennen. Het kwantitatief bepalen van anti-dsDNA kan met behulp van de RIA volgens Farr, waarmee echter alleen hoog-avide antistoffen worden aangetoond. Een tweede RIA is de zogenaamde PEG-assay (PEG = polyethyleenglycol), waarmee ook laag-avide antistoffen tegen dsDNA kunnen worden bepaald. Deze laag-avide antistoffen worden ook gevonden bij patiënten die verdacht worden van SLE, maar die niet voldoen aan de criteria gesteld door de American Rheumatism Association (ARA-criteria). Naast antistoffen tegen dsDNA kunnen bij patiënten met SLE ook antistoffen voorkomen, die gericht zijn tegen andere kernantigenen, bekend als extraheerbare nucleaire antigenen (ENA). Deze antistoffen zijn tot nu toe met behulp van serologische technieken en referentiesera gedefinieerd als anti-nucleair ribonucleoproteïne (anti-nRNP), anti-Sm, anti-SS-A (= anti-Ro) en anti-SS-B (= anti-La). De laatste jaren is er met biochemische technieken onderzoek gedaan naar de aard en samenstelling van deze antigenen. Daarbij is gebleken dat anti-Sm specifiek de eiwitten D1, D2, D3 en BB' herkent in zogenaamde 'small nuclear ribonucleoprotein particles' (snRNPs). Anti-nRNP, ook wel anti-U1RNP genoemd, herkent in een subgroep van deze snRNPs (het U1-snRNP) specifiek een 70kD eiwit, naast (veelal) de eiwitten A en C. Anti-SS-B is gericht tegen een 50kD eiwit dat 'transient' gebonden is aan RNA-polymerase III transcripten (7SRNA, 5SRNA, tRNA en Y-RNA). Partikels ('small cytoplasmic ribonucleoproteins' = scRNPs) opgebouwd uit een Y-RNA molecuul en het SS-B eiwit bevatten tevens de beide SS-A eiwitten (60kD en 52kD). Ongeveer 30% van de SS-A en SS-B eiwitten is gelocaliseerd in de kern van de cel, hetgeen de (zwakke) kernfluorescentie van anti-SS-A en anti-SS-B verklaart. Antistoffen tegen het Sm-antigeen worden voornamelijk bij SLE en zelden bij de andere gegeneraliseerde autoimmuunziekten gevonden. Antistoffen tegen het SS-A antigeen zijn aangetoond bij kinderen geboren met een congenitaal hartblok. Ook bij de moeders van deze kinderen waren deze antistoffen aantoonbaar. Klinische verschijnselen van SLE waren bij deze vrouwen echter vaak afwezig. Bij gebruik van medicijnen, zoals onder andere procaïnamide, hydralazine en anti-epileptica, worden nog wel eens ANA, met of zonder klinische verschijnselen van SLE, gezien. Deze antistoffen zijn dan meestal gericht tegen de in de celkern voorkomende histonen. Naast antistofbepalingen kan het bij SLE-patiënten zeer nuttig zijn complement-onderzoek te doen. Antistoffen tegen C1q worden bij ongeveer 50% van de SLE patiënten gevonden. Zij zijn vooral geassocieerd met lupus nefritis. Vergelijkbaar met de antistoffen tegen anti-dsDNA is ook de titer van deze antistoffen bij de individuele patiënt geassocieerd met de ziekteactiviteit en kan een stijging van de titer voorafgaan aan een opvlamming van de ziekte. De antistoffen zijn niet specifiek voor SLE maar worden ook gezien bij membranoproliferatieve glomerulonefritis (MPGN 40-70%), hypocomplementemische urticariële vasculitis (80-100%) en reumatoïde artritis vasculitis (30%). De antistoffen kunnen bij gezonde personen voorkomen. De frequentie neemt toe met de leeftijd.

Sjögren syndroom
Er zijn twee vormen te onderscheiden:
-een primaire vorm, met alleen verschijnselen van keratoconjunctivitis sicca en xerostomie;
-een secundaire vorm, waarbij bovengenoemde verschijnselen gepaard gaan met een andere autoimmuunziekte, meestal is dit RA.
Bij ongeveer 75% van de patiënten met het syndroom van Sjögren (primair en secundair) worden ANA in het serum gevonden. Ook antistoffen tegen het cytoplasma van speekselklierafvoergangen kunnen bij deze patiënten voorkomen. Bij patiënten met het primaire Sjögren syndroom zijn nogal eens antistoffen aantoonbaar tegen de SS-A- (= Ro) en SS-B- (= La) antigenen. Deze antistoffen komen veel minder frequent voor bij patiënten met de secundaire vorm. Bij deze patiënten worden vaak ook reumafactoren gezien.

MCTD (Mixed connective tissue disease)
Bij patiënten met de zogenaamde MCTD, dat wil zeggen dat er klinische kenmerken zijn van SLE, sclerodermie, poly-, dermatomyositis en RA, zijn in hoge frequentie ANA in het serum aantoonbaar. Deze zijn meestal gericht tegen U1 nucleair ribonucleoproteïne (U1RNP = nRNP). Anti U1RNP-antistoffen kunnen echter ook, weliswaar in veel lagere frequentie, worden gevonden bij andere gegeneraliseerde autoimmuunziekten.

Systemische sclerodermie en CREST syndroom
Tegenwoordig worden de termen diffuse systemic sclerosis en limited systemic sclerosis gebruikt. Ook bij deze patiënten worden dikwijls ANA aangetoond. Bij patiënten met het CREST-syndroom (Calcinosis, Raynaud fenomeen, Oesofageale dysfunctie, Sclerodactylie en Teleangiectasieën) worden zeer frequent antistoffen tegen centromeren gevonden, aantoonbaar met een specifieke IFT en de immunoblotting methode. Deze antistoffen kunnen ook, maar minder frequent, voorkomen bij patiënten met sclerodermie, patiënten met het fenomeen van Raynaud, of patiënten met een 'incompleet' CREST-syndroom. Bij patiënten met sclerodermie kunnen antistoffen aantoonbaar zijn tegen het in celkernen voorkomende Scl-70-antigeen (= topo-isomerase 1). Deze antistoffen zijn te bepalen met een ELISA en zonodig met de immunoblottechniek.

Polymyositis en dermatomyositis
Polymyositis en dermatomyositis zijn inflammatoire ziekten van de skeletspieren, die primair kunnen voorkomen of geassocieerd met symptomen van andere, meestal gegeneraliseerde autoimmuunziekten, tumoren of infecties. Bij ongeveer 1/3 van de patiënten zijn ANA aantoonbaar. Deze antistoffen kunnen gericht zijn tegen het Jo-1 antigeen (= histidyl t-RNA synthetase), die voornamelijk gevonden worden bij patiënten met polymyositis en interstitiële longafwijkingen. Als de spierafwijkingen een onderdeel vormen van een andere autoimmuunziekte zijn de antistoffen gericht tegen een van de andere kernantigenen.

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

FAQs

Is a positive ANA enough to diagnose lupus? ›

Anti-nuclear antibodies (ANA) are autoantibodies to the nuclei of your cells. 98% of all people with systemic lupus have a positive ANA test, making it the most sensitive diagnostic test for confirming diagnosis of the disease.

Can you test positive for anti-dsDNA and not have lupus? ›

While a positive ANA test is seen in about 95% of lupus cases, it may be seen in many other conditions as well. The anti-dsDNA test is fairly specific for lupus but only 65-85% of people with lupus may be positive so a negative anti-dsDNA does not rule out lupus.

What is a positive ANA number for lupus? ›

The initial requirement of the criteria for lupus diagnosis is a positive ANA test with a titer of at least 80. The numerical value of the titer refers to the ratio of blood serum being evaluated to a dilution agent.

What is considered a high level titer of anti-dsDNA? ›

Titer levels for anti-dsDNA antibodies were reported as negative (≤4 IU/ml), indeterminate (5–9 IU/ml), or positive (≥10 IU/ml). Average intra-assay reproducibility rates for a high positive panel and a low positive panel were 2.2% and 3.1%, respectively.

What is the normal range for anti dsDNA? ›

<30.0 IU/mL (negative) 30.0-75.0 IU/mL (borderline) >75.0 IU/mL (positive) Negative is considered normal. Reference values apply to all ages. A positive result for double-stranded DNA (dsDNA) IgG antibodies in the appropriate clinical context is suggestive of systemic lupus erythematosus (SLE).

Should I worry if I test positive for ANA? ›

The presence of antinuclear antibodies is a positive test result. But having a positive result doesn't mean you have a disease. Many people with no disease have positive ANA tests — particularly women older than 65.

What labs are abnormal with lupus? ›

A low white blood cell or platelet count may occur in lupus as well. Erythrocyte sedimentation rate. This blood test determines the rate at which red blood cells settle to the bottom of a tube in an hour. A faster than normal rate may indicate a systemic disease, such as lupus.

Do healthy people have dsDNA? ›

Antibodies to native double-stranded DNA are present in the blood of healthy people, but their level is increased manifold in patients with autoimmune diseases, when the human immune system becomes hyperactive and attacks normal, healthy tissues.

Can you have lupus antibodies and not have lupus? ›

The antinuclear antibody (ANA) test can show if your immune system is more likely to make the autoantibodies of lupus. Most people with lupus test positive for ANA. But, a positive ANA does not always mean you have lupus.

What is the next step after a positive ANA test? ›

So if you have a positive ANA, don't panic. The next step is to see a rheumatologist who will determine if additional testing is needed and who will make sure you will get the best care for your particular situation.

What is considered a very high ANA? ›

A ratio of 1:640 or greater indicates a high possibility of autoimmune disorder, but results will need to be analyzed by a doctor and additional tests performed to draw a conclusion. However, a positive result doesn't always mean that you have an autoimmune disease.

What ANA pattern is most common in lupus? ›

The most frequently observed ANA patterns were the speckled (52.1%) and homogeneous (35.2%) patterns, while other patterns were rare representing less than 7% of the patients each. ANA titers were highest in patients with mixed pattern followed by the speckled pattern.

What is borderline lupus? ›

A doctor may use the phrase "borderline lupus" when symptoms or blood test results suggest lupus, but there is not enough information for a definite diagnosis.

What can cause a false positive anti-dsDNA? ›

The problem with anti-dsDNA ELISAs is that they often give false-positive results due to binding of immune complexes (with negatively charged moieties) to the pre-coat intermediates (10,11).

Can anti-dsDNA become negative? ›

Negativity of anti-dsDNA antibody, which is usually considered to be diagnostic of lupus nephritis, poses a diagnostic dilemma short of renal biopsy. Till date only very few cases of non-drug induced lupus nephritis with negative dsDNA antibodies have been reported.

Can your anti-dsDNA change? ›

Levels of anti-dsDNA fluctuate with changes in disease activity and, in combination with reduced levels of complement component (C)3 and C4 proteins, are strong indicators of disease flare in patients with SLE [6].

How can I reduce anti-dsDNA? ›

The Reduction of Anti-dsDNA Antibodies
 1. Conventional SLE therapies are based on the use of corticosteroids, which have both anti-inflammatory and immunosuppressive effects. ...
 2. Hydroxychloroquine, as an immunomodulator, can modulate the immune response without increasing the risk of infection or malignancy.
Sep 20, 2021

Does dsDNA fluctuate? ›

The levels of antibodies to dsDNA may fluctuate with SLE disease activity. Increasing antibody levels may be associated with flares while decline or negative results may indicate response to treatment or disease remission.

What will rheumatologist do with positive ANA? ›

“If you have a positive ANA, that's when rheumatologists use their experience to tie in clinical signs and symptoms to do more clinical testing to better define the clinical disease, if there is one,” says Dr. Collins.

What can throw off an ANA test? ›

What might affect my test results?
 • Being older than 65.
 • Having cancer.
 • Taking certain medicines.
 • Having a viral infection.
 • Having a long-term infection.

What cancers are associated with positive ANA? ›

Neoplastic diseases may cause positive ANA. Some authors have described that ANA is found in the sera from lung, breast, head and neck cancer patients as frequently as in RA and SLE 3, 4, 5. Chapman et al. 6 has suggested that in breast cancer they may be used as an aid to early diagnosis.

What is lupus misdiagnosed? ›

Other skin conditions that sometimes mimic the skin problems of lupus include melasma, psoriasis, eczema (atopic dermatitis), and facial seborrheic dermatitis. A dermatologist can diagnose these skin conditions. The symptoms of clinical depression can mimic lupus symptoms, and vice versa.

What antibody is high in lupus? ›

Anti-dsDNA and anti-Sm antibodies are highly specific for SLE, but anti-Sm antibodies lack sensitivity [50,51]. Anti-dsDNA and anti-Sm antibodies are seen in approximately 70 and 30 percent of patients with SLE, respectively.

What inflammatory markers are elevated in lupus? ›

Erythrocyte sedimentation rate

A high ESR, if there are no other reasons for it to be high (such as infection), suggests that lupus is active.

Does anti-dsDNA mean lupus? ›

The anti-dsDNA antibodies are a marker for Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and 70–98% of patients test positive.

What diseases cause double stranded DNA? ›

Double Stranded DNA Antibody
 • Lupus Nephritis.
 • Drug-Induced Lupus Erythematosus.
 • Antibody.
 • Autoantibody.
 • Double Stranded DNA.
 • Antinuclear Antibody.
 • Systemic Lupus Erythematosus.

What happens if you have lupus antibodies? ›

The presence of these antibodies can cause problems with blood flow and lead to dangerous clots in blood vessels throughout the body. This is a photo of a systemic lupus erythematosis rash on the face. Lupus erythematosis often produces a butterfly rash or malar rash. Typically, the rash also appears on the nose.

What jobs to avoid with lupus? ›

Many lupus patients aren't able to do intensive physical work, like waitressing or working in a grocery store. Jobs that involve standing for long periods, like working a cash register, greeting customers, or being a hostess at a restaurant, can be physically tiring as well as rough on the joints.

Will ANA be positive with fibromyalgia? ›

Therefore, not surprisingly, ANA testing is frequently positive in patients with fibromyalgia. Consequently, the ANA alone is not a reliable tool for discriminating non- inflammatory conditions from autoimmune diseases.

Can you have mild lupus? ›

Types of lupus

Symptoms range from mild to severe, and many people will have long periods with few or no symptoms before experiencing a sudden flare-up, where their symptoms are particularly severe. Even mild cases can be distressing and have a considerable impact on a person's quality of life.

Can a positive ANA mean leukemia? ›

Background: Serum antinuclear antibodies (ANAs) are positive in some patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL), but the prognostic value of ANAs remains unknown.

How often is ANA false positive? ›

This standardization makes the ANA test very sensitive for the diagnosis of autoimmune diseases but results in many false positive results. At a dilution of 1:160, only 5 percent of normal individuals have a positive test for ANA.

What infections cause a positive ANA? ›

In particular, several patients with a positive ANA test result were found to have intracellular infections such as mycobacterial infections, syphilis, or scrub typhus. Keywords: Antinuclear antibodies; autoimmune diseases; infection; scrub typhus; tuberculosis.

What level of ANA is significant? ›

ANA titers higher than 1/500 are usually very significant clinically, often found in spontaneous or drug-induced SLE and few other CTD.

How do I read my ANA profile results? ›

Your test is positive if it finds antinuclear antibodies in your blood. A negative result means it found none. A positive test doesn't mean that you have an autoimmune condition. Between 3% and 15% of people with no conditions have antinuclear antibodies.

What autoimmune diseases test positive for ANA? ›

An ANA test is used to help diagnose autoimmune disorders, such as:
 • Systemic lupus erythematosus (SLE), the most common type of lupus. ...
 • Rheumatoid arthritis, a condition that mostly affects joints, causing pain and swelling often in the wrists, hands, and feet.
Aug 3, 2022

Can you have lupus with a normal ANA test? ›

The test you will hear most about is called the antinuclear antibody (ANA) test. However, this is not a specific test for lupus. Most people with lupus will have a positive ANA test result. It is very rare, but it is possible to have a negative ANA test and still have lupus.

What is the most definitive test for lupus? ›

The antinuclear antibody (ANA) test can show if your immune system is more likely to make the autoantibodies of lupus. Most people with lupus test positive for ANA.

Does positive ANA test me SLE or SLE? ›

A positive ANA result does not necessarily mean a patient has SLE, as most ANA-positive individuals do not have SLE. This finding is present in other connective tissue diseases, such as Sjogren's syndrome, scleroderma, rheumatoid arthritis, and juvenile rheumatoid arthritis, as well as in fibromyalgia.

What causes false positive anti-dsDNA? ›

The problem with anti-dsDNA ELISAs is that they often give false-positive results due to binding of immune complexes (with negatively charged moieties) to the pre-coat intermediates (10,11).

Will ANA be negative if lupus is in remission? ›

One cannot be said to have lupus if the antibodies are abnormal but the person is well. The new criteria require that the test for antinuclear antibody (ANA) must be positive, at least once, but not necessarily at the time of the diagnosis decision because an ANA can become negative with treatment or remission.

What infections cause positive ANA? ›

In particular, several patients with a positive ANA test result were found to have intracellular infections such as mycobacterial infections, syphilis, or scrub typhus. Keywords: Antinuclear antibodies; autoimmune diseases; infection; scrub typhus; tuberculosis.

How many symptoms do you need to be diagnosed with lupus? ›

Patients are diagnosed with lupus when they have 4 of the 11 total signs or symptoms, says Dr. Luk. The newer system, SLICC, published in Arthritis and Rheumatology, may also be a valuable tool, says Dr. Luk.

What qualifies lupus as a disability? ›

For Social Security's purposes, lupus qualifies as a disability when it meets these conditions: It involves two or more organs or body systems. It includes at least two major signs or symptoms, such as severe fatigue, fever, malaise, and involuntary weight loss.

What will a rheumatologist do for lupus? ›

Once lupus is diagnosed, your rheumatologist will work with you to come up with a treatment plan (including lupus medications) that makes sense for you. Rheumatologists help patients prevent and treat lupus flares and reduce organ damage and other problems.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 12/27/2022

Views: 5665

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.